Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató neve: Magyar Szabványügyi Testület

Szolgáltató székhelye: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

Postai cím: H-1450 Budapest 9., Pf. 24

Telefon: (+36)-1-456-6800

Fax: (+36)-1-456-6809

Elérhetőség (email): kiado@mszt.hu  

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási szám: 01-03-0006795

Adószám: 18077108-2-42

Tárhelyszolgáltató: Magyar Szabványügyi Testület

Cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

Email: ops@mszt.hu

 

Peren kívüli vitarendezés: a Felhasználónak lehetősége van peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételére.

Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fölvetődött fogyasztói jogvita esetén az alábbi online vitarendezési platformot veheti igénybe: http://ec.europa.eu/odr (onlinevita@bkik.hu).

A jelen honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásainak igénybevétele során keletkezett jogviták rendezése érdekében lehetősége van békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

További békéltető testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 

1. Általános rendelkezések

 

1. 1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alkalmazásának általános feltételei

 • Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.). A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • Amennyiben jelen ÁSZF bármely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, a megkötött szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései alkalmazandóak.
 • A Magyar Szabványügyi Testületnek nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
 • Az ÁSZF 2019. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad, módosítására a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: Szolgáltató) egyoldalúan jogosult.
 • Ha az Igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) belép a Szolgáltató által üzemeltetett Ügyintézési Felület weboldalra (http://www.ugyintezes.mszt.hu), vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az Ügyintézési Felületnek –  az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF szerinti feltételeket, akkor nem jogosult az Ügyintézési Felület tartalmának megtekintésére.
 • Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával elismeri, illetve igazolja, hogy az ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztráció során Felhasználó köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja saját felelősségét, ha Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy a jelszó illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot az Ügyintézési Felület weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos az Ügyintézési Felületen megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül, különös tekintettel a kiadott szakmai dokumentumokra, melyekhez a szakmai együttműködés keretein belül Szolgáltató hozzáférést biztosít Felhasználónak.

1. 2. A megvásárolt termékek használatának általános feltételei

 • A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) köztestületként kizárólagos joggal látja el a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közfeladatokat. Ennek során a törvény 11. § (3) bekezdése értelmében gondoskodik a nemzeti szabványok és a nemzeti szabványosítással kapcsolatos kiadványok forgalmazásáról, illetve terjesztéséről. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése (Szjt.), valamint a nemzetközi (ISO/IEC) és az európai (CEN/CENELEC) szabványügyi szervezetek kizárólagos felhatalmazása alapján a Magyar Szabványügyi Testület jogosult és köteles ellátni a magyar nemzeti szabványok, illetve az európai és nemzetközi szabványok bevezetéseként kiadott magyar nemzeti szabványok szerzői jogi védelmét. Ennek megfelelően a szabványok és szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. A szabványok szerzői jogi védelmére vonatkozó felhívás minden szabvány fedőlapján, valamint az MSZT honlapján és tájékoztatóiban is olvasható.
 • A szerzői jogi védelem – többek között – azt jelenti, hogy a szabványokat (beleértve a visszavont szabványokat is) részeiben vagy egészében az MSZT engedélye nélkül másolni (kivéve Szjt. 35. § alapján), többszörözni, forgalmazni, árusítani vagy bármilyen egyéb módon terjeszteni, közreadni tilos. Az ilyen tevékenységek, illetve a szerzői jogok bármilyen módon való megsértése jogszabálysértő magatartás, amelynek összes következményét a jogsértésért felelősnek kell viselnie.
 • A megvásárolt szabványok használatának joga kizárólag az azt megvásárló természetes személy, vállalkozás, intézmény stb. (a továbbiakban: jogosult felhasználó) általi használatra terjed ki olyan módon, hogy a jogosult felhasználók a szabványban leírt módszerek szerint gyártják termékeiket, szervezik munkafolyamataikat vagy szolgáltatásaikat, végzik termék- vagy folyamatellenőrzéseiket stb. Saját rendeltetésszerű tevékenységük körében használhatják tehát a megvásárolt szabványt.
 • A szerzői jogra vonatkozó szabályok szerint biztosítani kell, hogy az elektronikus formában forgalmazott szabványok szövege változatlan maradjon (PDF-formátum). Az elektronikus formában forgalmazott szabványok tartalma tájékoztató jellegű. Jogvitás, peres ügyekben, szakvélemények jogalapjaként továbbra is a Magyar Szabványügyi Testület hitelesített, papíralapú szabványa az irányadó.
 • A szabványokat megvásárló vállalkozások/intézmények saját felelőssége a munkatársaik tájékoztatása a szabványok szerzői jogi védelméről és a vonatkozó körülményekről.

2. Az igénybe vehető szolgáltatások köre

 

 • Webáruház
 • Online Szabványügyi Közlöny
 • Online Szabványkönyvtár
 • MSZT-tagság ügyintézés
 • MB-tagsági ügyintézés
 • Szabványérvényességi felülvizsgálat
 • WMI kód ügyintézés

A szolgáltatások igénybevételéhez Felhasználónak regisztrálnia kell az Ügyintézési Felületre.

 

2. 1. A Webáruház használata, a megrendelés, a szállítás és a fizetés módja

2. 1. 1. Tájékoztatás a megrendelésről (technikai lépések, adatbeviteli hibák azonosítása és kijavítása, egyéb feltételek)

1. Felhasználó a regisztrációt követően bejelentkezik a webáruházba, vagy bejelentkezés nélkül is megkezdheti a vásárlási folyamatot.

2. Felhasználó valamely kereső lehetőséget használva (Szabványkereső, MB-kereső (szabvány), ICS-kereső) kiválasztja a kívánt terméket, majd kosárba helyezi. Kosárba helyezésnél felhasználó két lehetőség közül választhat manuálisan:

-­ papíron vásárolja meg a terméket, vagy

- letöltéssel.

3. A kosárba rakási folyamat során, illetve későbbiekben a kosár megtekintése során a kosárban lévő termékek mennyiségét Felhasználó beállíthatja.

4. A kosár funkciók csak bejelentkezés után érhetők el, amennyiben a vásárlási folyamatot a Felhasználó nem bejelentkezve kezdte, a kosárba tétel során a rendszer belépteti és csak úgy engedi tovább haladni a vásárlási folyamaton.

5. Ha felhasználó további terméket szeretne vásárolni, azt megteheti a fenti folyamatot addig ismételve, amíg az összes kívánt terméket kosárba helyezte.

6. Felhasználó szabadon eltávolíthatja a termékeket a kosárból, amit a „kuka” ikon segítségével tehet meg.

7. Ha felhasználó véglegesítette a kosár tartalmát, elindíthatja a „Megrendelem” gomb segítségével a megrendelést.

8. Felhasználó ellenőrizheti, illetve módosíthatja a számlázási és/vagy szállítási adatait, valamint a fizetési módot.

9. Ha a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra és a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. Felhasználó (vevő) ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy elálljon a szerződéstől.

10. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

11. Az adatok megadását követően Felhasználó a „Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

12. Adatbeviteli hiba esetén Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

13. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Ha a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőben Felhasználó be tudja állítani a „+” és „-” gombok segítségével a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Ha törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor az „kuka” „törlés” gombra kattintva megoldható. A rendelés során Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

14. Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben kap visszaigazolást. Ha a visszaigazolás a megrendelés az elküldéstől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

15. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban részletezett visszaigazolás automata visszaigazolás és szerződést keletkeztet.

16. Sikeres tranzakció esetén a termék már nem váltható vissza, nem vonható ki a forgalomból. Ilyenkor a termék minden esetben vízjellel van ellátva (50%-os kitöltöttséggel), és Felhasználó (vásárló) neve szerepel rajta.

17. Letöltéses vásárlás esetében a termékek nem nyomtatható formában vásárolhatók meg.

18. A szerződéskötés nyelve: magyar, angol. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

19. A szabványok papír-, vagy elektronikus (pdf) formátumban vásárolhatók meg. Az elektronikus formátumú (pdf) szabvány adathordozón (CD) is megrendelhető.

20. A szabványokon egyedi vízjel van. A termékek további jellemzői, adatai az egyes termékeknél találhatóak. Az egyedileg előállított vízjelre tekintettel a vásárlást követően elállási jog nem gyakorolható.

21. Az értékesítést követően panaszkezelés céljából az online hibabejelentő vehető igénybe.

22. Az értékesítés utáni, a termék használatával összefüggő ügyfélszolgálati szolgáltatás a kiado@mszt.hu email címen, illetve az online hibabejelentő használatával lehetséges.

2. 1. 2. Szállítási mód

Felhasználó házhozszállítással (utánvéttel) rendelheti meg a termékeket. Szolgáltató kizárólagos szállítási partnere a Magyar Posta Logisztika (a továbbiakban: Posta).

Szolgáltató kedden és pénteken adja át a megrendelések szerinti szabványokat tartalmazó, kiszállítandó csomagokat a Postának. Keddenként az előző hét péntek reggeltől kedd reggel 8:00-ig beérkezett, péntekenként pedig az adott héten kedd reggeltől péntek reggel 8:00-ig beérkezett, utánvétes csomagként kézbesítendő megrendeléseket. Így a postai feladások általában a megrendeléstől számított 2-7 munkanapon belül teljesülnek. A kézbesítés hétköznap 8:00 és 17:00 között történik, a rendelés során megadott szállítási címre.

 

Ajándékainkat a Magyar Posta szállítja

2. 1. 3. Fizetési módok

Utánvét

Szolgáltató az utánvéttel megrendelt termékeket a rendelés során megadott címre küldi. A kiszállított csomag ellenértékét átvételekor, készpénzben, a postás részére kell kifizetni.

A termékek árán felüli postaköltséget és csomagolási költséget a webáruház tájékoztatója tartalmazza.

Bankkártya

Szolgáltató a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. által biztosított bankkártyás fizetési megoldásra ad lehetőséget Felhasználóinak (vásárlóinak). A kártya adatait az információáramlás alatt 128-bites SSL titkosítás védi, ha a Felhasználó (vásárló) által használt böngészőprogram ezt támogatja (legalább Explorer 5 vagy Netscape 4.7 verziók). Ha nem támogatja, akkor az MSZT Webáruház bankkártyás fizetési megoldását nem lehet használni. 

A szolgáltatás által elfogadott kártyatípusok: Visa, Visa Electron, V-P, MasterCard, Maestro, JCB. 

A bankkártyás fizetési mód esetében a fizetés és a megrendelés teljesen külön van választva. A bank nem tudja, hogy Felhasználó (vásárló) mit rendelt Szolgáltató Webáruházából, Szolgáltató pedig nem ismeri Felhasználó (vásárló) bankkártyájának adatait. A kártyaadatok titkosítva közlekednek a számítógépes rendszerekben, ezért a fizetés teljesen biztonságos. A biztonság további növelése érdekében több banknál lehet kérni folyószámlához kapcsolódó egyszer használatos virtuális bankkártya-számot is.

A bankkártyás fizetés folyamata

A kártyabirtokos a webáruházban eljut a fizetés pontig. A "Megrendelem" gomb generál egy átirányítási URL-t a következő tartalommal:

 • egyedi tranzakció azonosító (ezt a Webáruház szoftvere hozza létre, kizárólag az adott tranzakcióhoz tartozik, egyszeri és megismételhetetlen),
 • tranzakció típus (eladás),
 • kereskedő azonosító,
 • a fizetendő összeg,
 • nyelvkód (magyar),
 • aláírás.

Az URL létrejöttét követően a fizetési folyamatot kizárólag a bank intézi, a Szolgáltató kizárásával.

A Felhasználó böngészője megnyitja a generált URL-t. A szerver ellenőrzi a kapott paramétereket, és ha minden rendben van, akkor megjelenít egy adatbeviteli lapot, melyen látható a fizetendő összeg, valutanem és az MSZT, mint kereskedő, valamint beviteli mezők, melyek a kártyaadatokat kérik.

A Felhasználó ezen a felületen beírja a hitelkártya adatait és ellenőrizheti a fizetendő összeget, valamint a bolt nevét.

A banki alkalmazásban a Fizetem és a Mégsem gomb megnyomásakor is elindul egy folyamat, és az azonosítóhoz a következő tranzakció-állapotok valamelyikét társítja: "Sikeres", "Elutasított", "Megszakított". A Webáruház szoftvere a bank által szolgáltatott adatok alapján tudja, hogy a tranzakció, hogy zárult, tehát a Webáruház ennek az azonosítónak alapján hozza létre a saját üzenetét. Amennyiben a tranzakció sikeres volt, a megrendelés feldolgozásra kerül és a Felhasználó kosarát kiüríti. Amennyiben nem volt sikeres, e-mailt küld a Felhasználónak a sikertelen megrendelési kísérletről.

 

Banki átutalás

Felhasználó csak abban az esetben fizethet átutalással, ha Szolgáltató és Felhasználó között létrejön egy írásos szerződés, ami tartalmazza a fizetési módhoz tartozó feltételeket.

 

 

2. 2. Az Online Szabványügyi Közlöny használata és előfizetési rendje

Az Online Szabványügyi Közlöny a Magyar Szabványügyi Testület hivatalos lapja elektronikus formában.

Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

2. 2. 1. Az Online Szabványügyi Közlöny használatának feltételei

1. Felhasználónak rendelkeznie kell az MSZT Ügyintézési Felületén egy érvényes felhasználói fiókkal.

2. Felhasználónak rendelkeznie kell érvényes előfizetéssel. Előfizetés nélkül, vagy lejárt előfizetéssel Felhasználó nem jogosult megtekinteni a Közlöny tartalmát.

3. Felhasználónak rendelkeznie kell internetkapcsolattal, korszerű böngészővel és pdf fájlok megnyitására alkalmas szoftverrel.

4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy írásos hozzájárulás nélkül tilos az online Szabványügyi Közlöny egészének vagy bármely részének másodközlése.

5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Közlönyt kizárólag saját használatra töltheti le vagy nyomtathatja ki.

6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem jogosult a Közlöny vagy annak részeinek, illetve a letöltött fájloknak kereskedelmi célú felhasználására, adatbázisban tárolására vagy harmadik fél számára letölthetővé tételére.

7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Közlöny tartalmára hivatkozhat, illetve hivatkozásokat közölhet, de ilyen jellegű felhasználás esetén köteles forrásként megjelölni a Közlönyt.

8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy előfizetése lejárta után nem veheti igénybe a szolgáltatást, de meghosszabbíthatja az “Előfizetés meghosszabbítása” gombra kattintva. A meghosszabbítás folyamata megegyezik az előfizetés folyamatával.

9. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

10. Panaszkezelés a kiado@mszt.hu emailcímen keresztül lehetséges.

11. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati szolgáltatás (tájékoztatás) igénybevétele a kiado@mszt.hu email címen keresztül lehetséges.

2. 2. 2. Az Online Szabványügyi Közlöny előfizetés menete

1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik az Ügyintézési Felületre, illetve már a regisztráció során is elindíthatja a folyamatot, amihez a Szolgáltatások mezőből kell kiválasztania a kívánt előfizetési időtartamot. Lehetséges időtartamok:

6 hónap (6 új lapszám)

12 hónap (12 új lapszám)

Felhasználó az előfizetést követően hozzáfér az előfizetés időpontja előtt megjelent három Közlönyhöz is (ha április hónaptól fizet elő, akkor a januári, a februári és a márciusi Közlönyöket is láthatja).

2. Bejelentkezett felhasználó kezdeményezheti az előfizetést az “Online Szolgáltatások” “Szabványügyi Közlöny” szekcióban a “Előfizetés” gombra kattintva (középső gomb). Ennek eredményeként Szolgáltató rögzíti az előfizetési kérelmet, majd automatikus válaszban értesíti Felhasználót. A válaszlevél mellékleteként Felhasználó megkapja az előfizetési díjról kiállított díjbekérőt.

3. A szerződés akkor válik érvényessé, amikor a díjbekérőt Felhasználó kiegyenlítette és Szolgáltató értesítést küld a kiegyenlítés tényéről. Az összeg beérkezését követően Szolgáltató legfeljebb egy munkanapon belül aktiválja Felhasználó hozzáférését a szolgáltatáshoz, ami hatályosítja a szerződést (előfizetés kezdőnapja).

 

 

2. 3. Az Online Szabványkönyvtár használata és előfizetési rendje

2. 3. 1. Az Online Szabványkönyvtár használatának feltételei

1. Felhasználónak rendelkeznie kell az MSZT Ügyintézési Felületén egy érvényes felhasználói fiókkal.

2. Felhasználónak rendelkeznie kell érvényes éves előfizetéssel.

3. Felhasználónak rendelkeznie kell internetkapcsolattal, korszerű böngészővel és Java futtató környezettel, ami a www.java.com oldalról letölthető. A szolgáltatás streamelve van (képernyőmegjelenítés).

4. Felhasználó megérti, elfogadja, betartja és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve az Online Szabványkönyvtár szabályzatát (http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/regulation). Tudomásul veszi, hogy csak érvényes előfizetés esetében jogosult a teljes MSZ szabvány- állomány, az aktuális Szabványügyi Közlöny elektronikus változata, valamint a teljes MSZ szabványállomány bibliográfiai adatai online megtekintésére.

5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az MSZT előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül tilos az Online Szabványkönyvtár egészének vagy bármely részének másodközlése.

6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Online Szabványkönyvtárat kizárólag saját használatra veheti igénybe.

7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem jogosult az Online Szabványkönyvtár vagy annak részeinek kereskedelmi célú felhasználására, adatbázisban tárolására vagy harmadik fél számára letölthetővé tételére.

8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Online Szabványkönyvtár tartalmára hivatkozhat, illetve hivatkozásokat közölhet, de ilyen jellegű felhasználás esetén köteles forrásként megjelölni az Online Szabványkönyvtárat.

9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy előfizetése lejárta után a szolgáltatást nem veheti igénybe, de meghosszabbíthatja az “Előfizetés meghosszabbítása” gombra kattintva. A meghosszabbítás folyamata megegyezik az előfizetés folyamatával.

10. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

11. A szabványok a Felhasználó számítástechnikai eszközén (képernyő) egyedi vízjellel ellátva jelennek meg.

12. Panaszkezelés céljából az online hibabejelentő vehető igénybe.

13. Az értékesítés utáni, a szolgáltatás használatával (belépés, jelszó, technikai problémák) összefüggő ügyfélszolgálati szolgáltatás igénybevétele a kiado@mszt.hu  email címen, illetve a 456-6893-as és a 456-6806-os telefonszámon lehetséges.

14. A Felhasználót jogszabály szerinti elállási és felmondási jog illeti meg.

2. 3. 2. Az Online Szabványkönyvtár előfizetésének menete (átutalás)

1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik az Ügyintézési Felületre, illetve regisztráció során is elindíthatja a folyamatot, amihez a Szolgáltatások mezőből kell kiválasztania a kívánt előfizetést: Online Szabványkönyvtár.

2. A bejelentkezett Felhasználó kezdeményezheti az előfizetést a “Online Szolgáltatások” “Szabványkönyvtár” szekcióban az “Előfizetés” gombra kattintva (középső gomb). Ennek eredményeként Szolgáltató rögzíti az előfizetési kérelmet, majd automatikus válaszban értesíti Felhasználót. A válaszlevél mellékleteként Felhasználó megkapja az előfizetési díjról kiállított díjbekérőt.

3. A szerződés akkor válik érvényessé, amikor a díjbekérőt Felhasználó kiegyenlítette és Szolgáltató értesítést küld a kiegyenlítés tényéről. Az összeg beérkezését követően Szolgáltató legfeljebb egy munkanapon belül aktiválja Felhasználó hozzáférését a szolgáltatáshoz, ami hatályosítja a szerződést (előfizetés kezdőnapja).

 

2. 4. Magyar Szabványügyi Testületi tagság ügyintézése, a belépés feltételei és módja

2. 4. 1. Az MSZT-tagság, illetve a tagság elnyeréséhez az online szolgáltatás használatának együttes feltételei

1. A tagságért folyamodónak (a továbbiakban: Felhasználó) rendelkeznie kell az MSZT Ügyintézési Felületén egy érvényes felhasználói fiókkal.

2. Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el az MSZT alapszabályát.

3. Felhasználó jogi személy és még nem MSZT-tag (lásd: ÁSZF 2. 4. 2. pont).

4. Felhasználó befizeti a tagdíjat.

A költségvetési szervek tagdíjfizetési kötelezettsége egységesen évi 40 000 Ft, minden más szervezeti forma esetén az alábbi táblázat az irányadó:

Kategória

Éves nettó árbevétel [MFt]

Éves tagdíj [EFt]

I.

0 – 10

40

II.

10 – 100

75

III.

100 – 500

150

IV.

500 – 1 000

300

V.

1 000 – 10 000

450

VI.

10 000 – 50 000

600

VII.

50 000 –

750

 

5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak érvényes tagság esetén jogosult

 • képviselők delegálására a Szolgáltató által működtetett Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottságokba. Tudomásul veszi továbbá, hogy Bizottságonként csak egy ilyen jogosultsággal rendelkező képviselőt regisztráltathat;
 • részvételre és szavazásra az MSZT közgyűlésén;
 • a hazai, az európai, és a nemzetközi szabványügyi szervezetek szabványosítási tevékenységével kapcsolatos szakmaspecifikus és naprakész információk elérésére;
 • a Szabványügyi Tanács által esetenként meghatározott kedvezmények igénybevételére.

2. 4. 2. Az MSZT-tagság megszerzésének menete

1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik az Ügyintézési Felületre.

2. Felhasználó elindítja az MSZT-tagság szolgáltatást (Ügyintézési Felület nyitóoldalán a “Szolgáltatások” szekcióban).

3. Felhasználó elküldi adatait Szolgáltatónak, melyre Szolgáltató automatikus válaszüzenetet küld. A válaszüzenet tartalmazza a MSZT-tagsághoz szükséges Belépési nyilatkozatot, (amelyet Felhasználónak kell benyújtania hitelesítve Szolgáltató felé), majd a Szolgáltató megküldi a tagdíjról kiállított számlát.

4. Szolgáltató aktiválja Felhasználó jogosultságait, miután beérkezett Felhasználó által megküldött hitelesített Belépési nyilatkozat, valamint a tagdíj.

5. Szolgáltató papír alapú számlát állít ki a belépési nyilatkozat alapján, amit elküld Felhasználó részére.

6. Felhasználó ezután regisztráltathatja képviselőjét az MSZT-ben és delegálhat szakértőket a Nemzeti Szabványosítási Műszaki Bizottságokba.

7. Szolgáltató felruházza Felhasználót törlési jogosultsággal, amivel ki tudja törölni szakértőit (minden személyes adatukkal együtt) Szolgáltató nyilvántartási rendszeréből.

 

 

2. 5. Az MSZT Nemzeti Szabványosítási Műszaki Bizottsági (MSZT/MB) tagság ügyintézése, a belépés feltételei és módja

2. 5. 1. Az MSZT/MB-tagság, illetve a tagság elnyeréséhez az online szolgáltatás használatának feltételei

1. A tagságért folyamodónak (a továbbiakban: Felhasználó) rendelkezni kell az MSZT Ügyintézési Felületén egy érvényes felhasználói fiókkal.

2. Felhasználónak rendelkeznie kell érvényes MSZT-tagsággal.

3. Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el az MSZT/MB működési szabályát.

2. 5. 2. Az MSZT/MB-tagság megszerzésének menete

1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik az Ügyintézési Felületre.

2. Felhasználó elindítja a MB-tagság szolgáltatást (Ügyintézési Felület nyitóoldalán a “Szolgáltatások” szekcióban).

3. Felhasználó elküldi adatait Szolgáltatónak, amelyre Szolgáltató automatikus válaszüzenetet küld.

4. Szolgáltató automatikus üzenetet küld Felhasználó erre kijelöl képviselőjének, amelyben elküldi a Belépési nyilatkozatot.

5. Felhasználónak hitelesítenie kell a Belépési nyilatkozatot, majd a hitelesített dokumentumot el kell küldenie Szolgáltatónak.

6. Szolgáltató ezután megadja a megfelelő jogosultságokat Felhasználónak.

 

 

 

 

 

2. 6. A szabványérvényességi felülvizsgálat igénybevételének rendje és feltételei

2. 6. 1. A szabványérvényességi felülvizsgálat és ehhez az online szolgáltatás használata feltételei

Felhasználónak rendelkeznie kell az MSZT Ügyintézési Felületén egy érvényes felhasználói fiókkal.

2. 6. 2. A szabványérvényességi felülvizsgálat/szolgáltatás menete

1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik az Ügyintézési Felületre.

2. Felhasználó elindítja a Szabványérvényességi felülvizsgálat szolgáltatást (Ügyintézési Felület nyitóoldalán a “Szolgáltatások” szekcióban).

3. Felhasználó benyújtja igényét, amelyről Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld. Felhasználó az igényét a szolgáltatás oldalán megadott sablondokumentum alapján tölti ki.

4. Szolgáltató árajánlatot küld Felhasználónak az igényelt felülvizsgálatok díjára.

5. Ha Felhasználó elfogadja Szolgáltató ajánlatát, Szolgáltató elvégzi a felülvizsgálatot, majd számlát állít ki a munkáról és elküldi azt Felhasználó részére.

 

 

2. 7. WMI kód-igénylés rendje és feltételei

2. 7. 1. A WMI-kód igénylése, a kapcsolódó online szolgáltatás használati feltételei

1. Felhasználónak rendelkeznie kell az MSZT Ügyintézési Felületén egy érvényes felhasználói fiókkal.

2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy WMI-kód kiadása az Autóipari Mérnökök Szövetségének (SAE) hatásköre, Szolgáltató csak közvetít Felhasználó és a SAE között.

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az eljárás legalább 45 napig tart.

4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az ISO 3778 és ISO 3780 szabványok szerint jár el, ezek alapján jelenti le az igénylést.

2. 7. 2. A WMI-kód igénylés/szolgáltatás menete

1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik az Ügyintézési Felületre.

2. Felhasználó elindítja a WMI-kód szolgáltatás (Ügyintézési Felület nyitóoldalán a “Szolgáltatások” szekcióban).

3. Felhasználó benyújtja igényét, miről Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.

4. Szolgáltató megküldi Felhasználó részére a Szolgáltatás teljes összegét tartalmazó számlát.

5. Szolgáltató az előző pontban kibocsájtott számla befizetését, valamint a WMI számot bejegyző hatóság válaszát követően adja át Felhasználónak a WMI kódot.

6. Szolgáltató a kibocsájtott WMI-kódot nyilvántartásba veszi és nyilvántartja, abban az esetben is, ha a kiadott kód már lejárt.

© 2019. 06. 01. MSZT